เงื่อนไขการใช้งาน

รายละเอียดการเสนอขายที่ดิน

1.เจ้าของที่ดินหรือนายหน้าต้องทำการสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ก่อน

โดยต้องแนบไฟล์รูปภาพบัตรประชาชนเข้ามาด้วย

2.การนำเสนอที่ดินต้องเข้าสู่ระบบก่อน

3.ใส่รายละเอียดของที่ดินตามหัวข้อให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปภาพ

4.ในกรณีที่มีโฉนดหลายแปลง ระบุเลขที่โฉนดที่ดินมาแค่บางส่วนได้

5.เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลการเสนอที่ดินแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์