ระเบียบการเสนอขายที่ดิน

เพื่อความโปร่งใสและชัดเจนในการเสนอขายที่ดินให้กับ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จึงออกระเบียบการเสนอขายไว้ ดังต่อไปนี้ หลักเกณฑ์

1. ผู้เสนอขายที่ดินเป็นรายแรกจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับเจ้าของที่ดินก่อน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2. ผู้เสนอขายที่ดินจะต้องนำส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายที่ดินตามระเบียบนี้ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ QH (https://land.qh.co.th/home)  โดยสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ

รายนาม

เบอร์โทร

1.

นายสมศักดิ์  จิรรุ่งเรืองวงศ์

02-677-7000 ต่อ 776

2.

นายชลวิทย์ จิรประภากร

02-677-7000 ต่อ 751

3. การเสนอขายที่ดินต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้ หากเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนเป็นผู้เสนอขายที่ดิน

3.1 แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งที่ดินที่ชัดเจน โดยให้ระบุรายละเอียดดังนี้

– ระบุชื่อถนน ชื่อซอย เลขที่ซอย แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด ของที่ดินที่ตั้งอยู่

– สถานที่อ้างอิงที่ใกล้เคียงที่ดิน เช่น วัด โรงเรียน ธนาคาร บริษัท ร้านค้า สถานที่ราชการ ฯลฯ

– หากไม่มีสถานที่อ้างอิงใกล้เคียง ให้แสดงระยะทางจากถนนใหญ่ไปถึงที่ดินที่นำเสนอ

3.2 สำเนาโฉนดที่ดิน และระวางที่ดิน พร้อมแสดงแนวขอบเขตที่ดินที่เสนอให้ชัดเจน

3.3 รูปแผนที่ดาวเทียม (Google Earth) พร้อมแสดงแนวขอบเขตที่ดินที่เสนอให้ชัดเจน

4. บริษัทจะแจ้งให้ทราบว่า แปลงที่ดินที่เสนอขายมานั้นซ้ำกับผู้เสนอขายที่ดินรายอื่นหรือไม่ ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายที่ดินครบถ้วนแล้ว

5. ผู้เสนอขายที่ดินยืนยันและรับรองว่า ข้อมูลการเสนอขายที่ดินแต่ละแปลงจะมีผลผูกพันเจ้าของที่ดินตลอดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารเกี่ยวกับที่ดินครบถ้วน แต่หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ผู้เสนอขายที่ดินจะต้องดำเนินการเสนอขายที่ดินใหม่อีกครั้ง ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากเจ้าของที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ราคา เงื่อนไขการขาย ขนาดที่ดินที่เสนอ ฯลฯ ผู้เสนอขายที่ดินจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง

6. ที่ดินแปลงใดที่ผู้เสนอขายที่ดินได้ยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดแล้ว ถ้ามีการเสนอขายที่ดินแปลงเดียวกันอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน ตามข้อ 5. บริษัทจะถือเอาวันเสนอขายที่ดินครั้งแรกเป็นวันเริ่มต้นนับอายุการเสนอขายที่ดินแปลงดังกล่าว

7. ที่ดินแปลงใดมีผู้เสนอขายที่ดินรายอื่นได้เสนอขายที่ดินแปลงเดียวกันในราคาที่ต่ำกว่าผู้เสนอขายที่ดินรายแรก บริษัทสงวนสิทธิ์พิจารณาซื้อที่ดินจากผู้เสนอขายที่ดินที่เสนอราคาต่ำที่สุด ทั้งนี้ ผู้เสนอขายที่ดินรายแรกตกลงจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเงิน ค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญา ตลอดจนจะไม่ดำเนินการอื่นใดที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท

8. ถ้าผู้เสนอขายที่ดินรายใดไม่สามารถดำเนินการให้บริษัทซื้อที่ดินตามที่เสนอมา หรือไม่สามารถดำเนินการนัดหมายให้บริษัทหรือตัวแทนบริษัทเข้าเจรจากับเจ้าของที่ดินได้ ภายในระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่บริษัทแจ้งความประสงค์ซื้อที่ดินแล้ว บริษัทสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเสนอขายที่ดินแปลงดังกล่าวทันที และจะไม่รับการเสนอขายที่ดินจากผู้เสนอขายที่ดินรายนี้อีกทุกประการ

ทั้งนี้ ผู้เสนอขายที่ดินรายนั้นๆ ตกลงจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเงิน ค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญา ตลอดจนจะไม่ดำเนินการอื่นใดที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท

9. ผู้เสนอขายที่ดินรายใดเสนอขายที่ดินสูงกว่าราคาที่เจ้าของที่ดินประสงค์จะขาย บริษัทสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเสนอขายที่ดินแปลงดังกล่าวทันที และจะไม่รับการเสนอขายที่ดินจากผู้เสนอขายที่ดินรายนี้อีกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี้ ผู้เสนอขายที่ดินตกลงจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเงิน ค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญา ตลอดจนจะไม่ดำเนินการอื่นใดที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท

10. บริษัทไม่มีนโยบายเป็นผู้ชำระค่านายหน้า และ/หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้เสนอขายที่ดินได้เสียไป เพื่อการซื้อขายที่ดินทุกกรณี

11. ผู้เสนอขายที่ดินรับทราบว่า ที่ดินแปลงที่บริษัทสนใจซื้อ

11.1 ต้องปลอดจากบรรดาสิทธิการเช่า การรอนสิทธิ ภาระจำยอม ภาระผูกพัน สิทธิเรียกร้อง หรือกรณีอื่นใดเป็นเหตุให้บริษัทเสียหาย เช่น การบุกรุก ฯลฯ ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว เจ้าของที่ดินจะเป็นผู้ชำระทั้งสิ้น

11.2 เจ้าของที่ดินต้องดำเนินการยื่นขอรังวัดสอบเขตที่ดินแปลงที่เสนออย่างเป็นทางการกับสำนักงานที่ดินจังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทราบจำนวนเนื้อที่ดินที่แท้จริง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว เจ้าของที่ดินจะเป็นผู้ชำระทั้งสิ้น

12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบการเสนอขายที่ดินฉบับนี้ โดยแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราวๆ ไป

หมายเหตุ: ระเบียบการเสนอขายที่ดินฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่…………………………………. เป็นต้นไป สำหรับผู้เสนอขายที่ดิน ซึ่งได้เสนอขายที่ดินไว้ ก่อนวันประกาศระเบียบฉบับนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบการเสนอขายที่ดินฉบับนี้อีกครั้ง ให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่………………………. มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้เสนอขายที่ดินสละสิทธิ์การเสนอขายที่ดินแปลงดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ


ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขตามระเบียบการเสนอขายที่ดินข้างต้นครบถ้วนแล้ว

ลงชื่อ…………………………………………………………..ผู้เสนอขายที่ดิน

(                                                                                                                              )

วันที่…………เดือน……………………….ปี…………..